Voorwaarden

Algemene voorwaarden van: The Black Sheep Basics te Den Haag Inschrijfnummer KvK.: 65449401 

Datum: 29 februari 2020

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwerpen en vervaardigen van zaken en het verlenen van diensten, van The Black Sheep Tees, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: “The Black Sheep”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt aangeduid als “de wederpartij”. 
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. 
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 5. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwerpen, leveren en/of produceren van zaken. 
 6. Onder “zaken”wordt voorwaarden verstaan: alle door The Black Sheep te leveren – al dan niet zelf ontworpen en/of op maat vervaardigde – bedrijfs- en representatieve kleding, schoenen, accessoires e.d. 
 7. Onder “documenten” wordt verstaan: door The Black Sheep en/ of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen. 
 8. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die door The Black Sheep en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt. 
 9. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van The Black Sheep, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte. 
 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 
 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten. 
 13. Indien The Black Sheep deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. The Black Sheep hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven 

 1. Tenzij in/ bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en heeft The Black Sheep het recht dit aanboduiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – eventuele kosten, zoals verzend- en transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 
 3. Een samengesteld aanbod verplicht The Black Sheep niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief. 
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/ onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag The Black Sheep de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen. 
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van The Black Sheep zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van The Black Sheep en moeten op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij aan The Black Sheep worden geretourneerd. 
 7.  
  1. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor The Black Sheep (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag The Black Sheep de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen. 
  2. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan The Black Sheep kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag The Black Sheep er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd. 
 8. Bij duurovereenkomsten mag The Black Sheep jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. The Black Sheep zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van The Black Sheep heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat The Black Sheep schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
 2. The Black Sheep is pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra The Black Sheep – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen. 

Artikel 4: Inschakeling derden 

Als The Black Sheep dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat: 
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, logo’s, (PMS)kleuren, lettertypes e.d. tijdig en op de door The Black Sheep gewenste wijze aan The Black Sheep ter beschikking stelt; 
  2. eventuele door de wederpartij aan The Black Sheep verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; 
  3. hij The Black Sheep telkens informeert over ontwikkelingen die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart The Black Sheep voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 
 3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag The Black Sheep de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en The Black Sheep niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van The Black Sheep om later alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie 

 1. The Black Sheep zal alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim houden. The Black Sheep zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. The Black Sheep neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien The Black Sheep als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie openbaar moet maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid. 
 4. The Black Sheep mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft en mag de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien The Black Sheep haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen. 
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat The Black Sheep alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen(vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd. 
 3. The Black Sheep mag in gedeelten leveren, waarbij iedere deellevering afzonderlijk gefactureerd mag worden. 
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of het magazijn van The Black Sheep verlaten of The Black Sheep aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald. 
 5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan. 
 6. Bij leveringen met een waarde minder dan het in het aanbod genoemde ondergrensbedrag zullen verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. 
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag The Black Sheep de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij moet The Black Sheep dan binnen een door The Black Sheep gestelde redelijke termijn alsnog in staat stellen de zaken te leveren of deze alsnog afhalen. 
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. The Black Sheep mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van The Black Sheep en/ of het recht van The Black Sheep alsnog nakoming te vorderen. 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de opdracht of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: 
 2. The Black Sheep niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; 
 3. The Black Sheep niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; 
 4. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft The Black Sheep recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening brengen. 
 5. The Black Sheep zal de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in door of namens de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van een opdracht verstrekte of te leveren informatie. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voorde uitvoering van de opdracht en The Black Sheep hiermee bekend is of kan zijn. 
 6. The Black Sheep en de wederpartij worden geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De kosten en gevolgen van het niet naleven van de voorschriften en beschikkingen door de wederpartij komen geheel voor zijn rekening en risico. 
 7. The Black Sheep zal de wederpartij informeren over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen: a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk; b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt The Black Sheep eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft The Black Sheep in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen. 
 8. De wederpartij moet iedere conceptversie van door The Black Sheep te vervaardigen documenten en modellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan The Black Sheep kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door The Black Sheep aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. The Black Sheep kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten en modellen pas gebruiken, nadat The Black Sheep de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen. 
 9. Indien The Black Sheep al goedgekeurde documenten of modellen moet wijzigingen kan dit worden gezien als meerwerk en mag The Black Sheep de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening brengen. 

Artikel 9: Meer- en minderwerk 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. 
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen The Black Sheep en de wederpartij overeengekomen worden. The Black Sheep is pas gebonden aan mondelingeafspraken na schriftelijk bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra The Black Sheep – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij: a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. 
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 10: Oplevering en goedkeuring bij in opdracht vervaardigde zaken 

 1. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de pakbon of het verzendadvies voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 
 2. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 werkdagen na de gebruiksklare ter beschikking stelling ervan niet heeft gereclameerd bij The Black Sheep of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 
 3. Indien de wederpartij na levering nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de zaken, zoals vermaakwerkzaamheden, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. The Black Sheep mag de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekeningbrengen. 
 4. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel. 

Artikel 11: Beheer van zaken

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat The Black Sheep de zaken die zij voor de wederpartij ontworpen en vervaardigd heeft in beheer neemt en op afroep aan de wederpartij of aan een door de wederpartij daartoe aangewezen derde levert. 
 2. Een overeenkomst voor beheer wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor bepaalde tijd. 
 3. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze te allen tijde door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 4. De wederpartij is verplicht uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode de zaken af te nemen en alle nog openstaande facturen betreffende de zaken en het beheer te voldoen. 
 5. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afname- en betalingsverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. The Black Sheep mag dan – voor zover nog nodig – de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring ontbinden en de zaken vernietigen zonder dat hieruit voor The Black Sheep een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade van The Black Sheep. 
 6. Indien is overeengekomen dat The Black Sheep de zaken direct aan medewerkers van de wederpartij levert, moet de wederpartij ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitgifte van de zaken benodigde informatie zoals adressen van deze medewerkers, hun kleding- en schoenmaten, het te besteden budget e.d. tijdig op de door The Black Sheep gewenste wijze aan The Black Sheep ter beschikking stelt; b. de verstrekte informatie juist en volledig is. 
 7. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart The Black Sheep voor aanspraken van derden, inclusief de medewerkers van de wederpartij, die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie 

Artikel 12: Klachten en retourzendingen 

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de pakbon of het verzendadvies of – bij het ontbreken daarvan – binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zakenschriftelijk dan wel telefonisch aan The Black Sheep melden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan The Black Sheep worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. 
 4. Bestelde zaken worden in de bij The Black Sheep voorradige(groothandels)verpakkingen/minimale aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, maten, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van The Black Sheep. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. Afwijkingen in aantallen van 10% meer of minder van zaken die in (groot) handelsverpakkingen geleverd of uit rollen stof vervaardigd worden, worden binnen de branche geaccepteerd. Dergelijke afwijkingen staan niet ter discussie. 
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument. De wederpartij moet The Black Sheep in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan The Black Sheep verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 
 7. Retourzending vindt plaats op een door The Black Sheep te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 
 8. Indien er een, niet in onderling overleg op te lossen, geschil bestaat over de kwaliteit van de geleverde stoffen en andere materialen uit het kledingspakket, zal een geaccrediteerd testlaboratorium de stoffen en materialen onderzoeken. De bevindingen van dit laboratorium zijn bindend. De in het ongelijk gestelde partij draagt de kosten voor het uitgevoerde onderzoek. 
 9. Geen klachten zijn mogelijk over: a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen; b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen; c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

Artikel 13: Garanties 

 1. The Black Sheep voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 
 2. The Black Sheep staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en stoffen baseert The Black Sheep zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en stoffen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde materialen of stoffen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. The Black Sheep zal de wederpartij hierover informeren. 
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert The Black Sheep alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan. 
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt The Black Sheep – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel. 
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van The Black Sheep. 

In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door The Black Sheep gegeven garanties aanvaardt The Black Sheep geen enkele aansprakelijkheid. 
 2. The Black Sheep is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van The Black Sheep voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. De wederpartij moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van schade. 
 4. Indien The Black Sheep aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door The Black Sheep gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden. 
 5. De wederpartij moet The Black Sheep uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken. 
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1jaar. 
 7. Indien The Black Sheep haar (ontwerp)werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is The Black Sheep niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. The Black Sheep is nooit aansprakelijk voor schade aan de zaken als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden. 
 9. The Black Sheep is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie -indien de schade is ontstaan door: 
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens The Black Sheep verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, voorschriften e.d.; 
  2. Ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan The Black Sheep verstrekte informatie of voorgeschreven materialen of stoffen; 
  4. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 
  5. normale slijtage;
  6. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; 
  7. het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids-)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door The Black Sheep geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen; 
  8. of als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat The Black Sheep adviseerde en/of wat gebruikelijk is; 
  9. de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; 
  10. of namens de wederpartij uitgevoerde reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van The Black Sheep. 
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart The Black Sheep uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Black Sheep of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal The Black Sheep de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. 

Artikel 15: Betaling 

 1. The Black Sheep mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. 
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt. 
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan The Black Sheep een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. 
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag The Black Sheep bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. The Black Sheep geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag The Black Sheep de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. 
 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag The Black Sheep de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Dit opschortingrecht heeft The Black Sheep eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/de consument te twijfelen. Een gegronde reden om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij bestaat in ieder geval wanneer een kredietverzekeraar of -beoordelaar de kredietwaardigheid van de wederpartij heeft ingetrokken of in twijfel trekt. 
 9. Ontvangen betalingen brengt The Black Sheep eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 
 10. De wederpartij mag de vorderingen van The Black Sheep niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op The Black Sheep heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 
 11. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 
 12. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal The Black Sheep de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt mag The Black Sheep haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het niet verstrekken van de door The Black Sheep voor de wederpartij in beheer of bewaring genomen zaken. Alle schade die The Black Sheep hierdoor lijdt evenals de kosten van het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van The Black Sheep totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad en/of inboedel van de wederpartij bevinden. 
 4. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen. 
 5. De wederpartij informeert The Black Sheep direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken. 
 6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van The Black Sheep. 
 7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft The Black Sheep op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of The Black Sheep een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, hebben The Black Sheep en haar werknemers het onherroepelijk recht het terrein van de wederpartij te betreden en de zaken terug te nemen. Dit laat onverlet het recht van The Black Sheep op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

Artikel 17: Retentierecht 

 1. The Black Sheep mag de teruggave of afgifte van de zaken van de wederpartij die The Black Sheep voor onderhoud, reparatie of anderszins onder zich heeft opschorten indien en gedurende de periode dat: 
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door The Black Sheep verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald; 
  3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met The Black Sheep niet of niet volledig heeft betaald. 
 2. The Black Sheep is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht. 

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten 

 1. The Black Sheep is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden meten/of behoren tot de door The Black Sheep in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde, zaken, documenten e.d., tenzij partijenschriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan The Black Sheep voorbehouden. 
 2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door The Black Sheep: a. vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen; b. geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder de voorafgaande toestemming van The Black Sheep. 
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan The Black Sheep verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die The Black Sheep door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart The Black Sheep voor aanspraken van deze derden.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

 1. The Black Sheep mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: 
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid ofhandelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 20: Overmacht 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of zichzelf, mag The Black Sheep de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 2. Onder overmacht van The Black Sheep wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van The Black Sheep, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde. 
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van The Black Sheep zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door (waterschade na) brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen en hierdoor ontstane grondstoffentekorten e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens The Black Sheep tot aan dat moment nakomen. 

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag The Black Sheep van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding verlangen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van The Black Sheep en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs. 
 2. De wederpartij vrijwaart The Black Sheep voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden. 
 3. The Black Sheep mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle reeds verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten per direct opeisbaar en mag The Black Sheep deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door The Black Sheep zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode. 
 5. Indien er voor The Black Sheep kosten voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/ dienstverlening, zijn deze voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting niet kan worden hervat, mag The Black Sheep de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden. 

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van The Black Sheep, maar The Black Sheep behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij. 
 4. Ongeacht de keuze van The Black Sheep, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan The Black Sheep. 
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag The Black Sheep er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.